Okres ubezpieczenia:

  • rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024 roku - dla Ubezpieczonych, którzy do 15 listopada 2023 roku złożyli deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia (wraz z opłaceniem należnej składki ubezpieczeniowej),
  • rozpoczyna się od daty wpływu składki i trwa do 30 września 2024 roku – dla Ubezpieczonych, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia (wraz z opłaceniem należnej składki ubezpieczeniowej) po 15 listopada 2023 roku.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, na terytorium całego świata.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania nauki lub, podczas drogi do/z uczelni oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również uprawianie sportów wyczynowych (w ramach klubów sportowych) i rekreacyjnych oraz uprawianie amatorskich sportów zimowych z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka zgodnych z definicją OWU.

 

Wysokość świadczenia

Ubezpieczenie NNW, suma ubezpieczenia 50 000 zł

100% SU NNW

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, sepsy, udaru mózgu, obrażeń ciała, których zaistnienie zostało spowodowane atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie) - jeżeli wystąpiła w okresie 2 lat od daty zdarzenia

od 1% - do 100%

Trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku

do 30% SU NNW

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

do 30% SU NNW

Zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów

5 000 zł

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe w przypadku zdiagnozowania sepsy.

Świadczenie wypłacane jest pod warunkiem, że pierwsze objawy wystąpiły w okresie odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group oraz, że sepsa została zdiagnozowana w tym okresie.

500 zł

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukoszenia/użądlenia. 

Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu pod warunkiem, że Ubezpieczony wskutek zaistniałego zdarzenia przebywał w szpitalu co najmniej 24 godziny.

do 25% SU NNW

(podlimit na 1 ząb

300 zł)

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów) – Klauzula 1

100 zł/dzień

Dzienne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Świadczenie przysługuje przy pobycie dłuższym niż 72h. Świadczenie płatne za każdy dzień pobytu od pierwszego dnia, nie dłużej jednak niż za okres 90 dni – Klauzula 2

25 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do nauki lub pracy Ubezpieczonego poniesionej w wyniku nieszczęśliwego wypadku – Klauzula 3

6 000 zł

Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w wyniku NNW – Klauzula 4

5 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu Ubezpieczonego w wieku do 26 lat – Klauzula 5

1 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowane wrodzoną wadą serca lub nowotworem złośliwym, pod warunkiem że pierwsze objawy poważnego zachorowania (wada serca, nowotwór złośliwy) wystąpiły w okresie odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group oraz że poważne zachorowanie zostało zdiagnozowane w tym okresie – Klauzula 6

1% SU NNW

Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku – Klauzula 7

10 000 zł

Koszty poszukiwań i ratownictwa – Klauzula 8

zgodnie z OWU

Usługi assistance. – Klauzula 11

ROZSZERZENIE O HIV, WZW (Rodzaje świadczeń)

do 5 000 zł

Zwrot kosztów leczenia powstałego wskutek ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny:

  1. przeprowadzenie konsultacji lekarskich i wykonanie badań na obecność wirusów: HIV (ludzki wirus niedoboru odporności), WZW
  2. zastosowanie kuracji antyretrowirusowej (w tym zakup leków antyretrowirusowych)

50 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku trwałego zakażenia się wirusem HIV  (ludzki wirus niedoboru odporności)

20 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku zakażenia WZW

 

Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW: Cały Świat (z wyłączeniem klauzuli 8 (koszty poszukiwań i ratownictwa) i klauzuli 11 (usługi assistance), gdzie zakres terytorialny to RP)

 

Suma gwarancyjna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

50 000 zł

Zgodnie z OWU Klauzula 9 ze zmianami:

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody:

  1. wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych przez Ubezpieczonego;
  2. wyrządzone w ruchomościach, z których Ubezpieczony lub osoba bliska korzystali na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania lub innej umowy cywilnoprawnej – limit 2 000 zł

 

Zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje wszystkie kraje świata, z wyłączeniem USA i Kanady oraz ich terytoriów zależnych.

 

Warunki ubezpieczenia:

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA, zatwierdzone uchwałą Zarządu WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group nr 34/22 z dnia 29 marca 2022r.
  • Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla studentów, doktorantów, wolontariuszy w tym: obcokrajowców, studentów z wymiany studenckiej, uczestników kursów i szkoleń

 

Załączniki:

; ;