Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

dla Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

poprzez serwis internetowy „BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE”

 

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa w szczególności:

- rodzaj i zakres usług świadczonych przez MERYDIAN drogą elektroniczną,

- zasady korzystania z serwisu internetowego "BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE”

2. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

3. Serwis internetowy „BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE” ma charakter zamknięty – korzystać z niego mogą tylko osoby wskazane w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

4. Użytkownik zawiera z MERYDIAN Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez MERYDIAN drogą elektroniczną, tj. w momencie rejestracji w Serwisie internetowym.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulegnie rozwiązaniu w następujących sytuacjach:

- z chwilą wpłynięcia do MERYDIAN oświadczenia Użytkownika, wysłanego z podanego przy rejestracji adresu email, o rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego lub żądania usunięcia jego danych osobowych,

- z chwilą zaprzestania działania MERYDIAN jako brokera ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego, na którego zlecenie MERYDIAN prowadzi Serwis internetowy.

 

Regulamin składa się z następujących części:

 1. Informacje o podmiocie świadczącym usługi drogą elektroniczną
 2. Definicje
 3. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną
 4. Sposób przystąpienia do umowy ubezpieczenia i korzystania z funkcji Serwisu internetowego
 5. Wystąpienie Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego
 6. Informacje o składce i pozostałych kosztach usługi
 7. Warunki techniczne świadczenia usługi
 8. Ochrona danych osobowych
 9. Zasady odpowiedzialności
 10. Prawo własności intelektualnej
 11. Informacje o trybie reklamacyjnym
 12. Postanowienia końcowe

 

I. Informacje o podmiocie świadczącym usługi drogą elektroniczną

Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 233, 90-456 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048205, kapitał zakładowy 500 000 zł – opłacony w całości, NIP 725-17-06-712, REGON 472042317; legitymująca się Zezwoleniem Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 490/98, działająca jako broker ubezpieczeniowy w imieniu i rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwana dalej: MERYDIAN.

 

II. Definicje

Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis internetowy i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis internetowy może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

Deklaracja – elektronicznie wypełniony formularz, będący oświadczeniem woli Użytkownika przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia w wybranym przez Użytkownika wariancie ochrony ubezpieczeniowej.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, obowiązujące dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia w wybranym przez Użytkownika wariancie ochrony ubezpieczeniowej; integralna cześć Umowy Ubezpieczenia; obowiązują w kwestiach, które nie zostały uregulowane w zawartej Umowie Ubezpieczenia, w tym w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Polisa – dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz określający szczegółowe warunki umowy, w tym strony umowy, okres ubezpieczenia oraz przedmiot i zakres ubezpieczenia.

Program Ubezpieczeń – program ochrony ubezpieczeniowej opracowany dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci mogą dokonać wyboru z 3 Pakietów, różniących się zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu internetowego wum.merydian.pl (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną).

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Serwis internetowy – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1648, z późn. zm.). Oznaczona nazwą strona www prowadzona przez MERYDIAN, stanowiąca zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, postawione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez MERYDIAN.

Składka - świadczenie pieniężne należne Ubezpieczycielowi z tytułu udzielanej Ubezpieczonemu ochrony. Wpłata przez Użytkownika, na konto MERYDIAN, kwoty odpowiadającej wysokości składki za wybrany wariant ochrony, jest warunkiem przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia.

Szczególne warunki ubezpieczenia - warunki uzupełniające lub odmienne od warunków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia, mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Ubezpieczający – podmiot zawierający Umowę Ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych – Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61

Ubezpieczony – Student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lub osoba wskazana w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia, który zadeklarował przystąpienie do umowy ubezpieczenia i opłacił składkę we właściwej wysokości.

Ubezpieczyciel – Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22A;

Umowa Ubezpieczenia – umowa grupowego ubezpieczenia zawarta pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group na rzecz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Integralną częścią Umowy Ubezpieczenia są Szczególne Warunki Ubezpieczenia oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Usługi – usługi świadczone przez MERYDIAN drogą elektroniczną, o których mowa w części III Regulaminu.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – ustawa z dnia 11 września 2015 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.656 z późn. zmianami).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 ( Dz. U.2019 poz. 1781 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2020 poz. 344 z póżn. zm.

Użytkownik – osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu internetowego.

 

III. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. MERYDIAN z wykorzystaniem serwisu internetowego, świadczy usługę z zakresu dystrybucji ubezpieczeń, umożliwiającą Studentowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przystąpienie do zawartej przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia na rzecz studentów. MERYDIAN umożliwia dostęp do informacji zawartych na indywidualnym koncie Użytkownika.
 2. W ramach świadczenia usługi MERYDIAN realizuje następujący zakres czynności:
 1. administruje Serwisem internetowym,
 2. udostępnia informacje o Programie Ubezpieczeń w sposób umożliwiający ich pozyskanie, utrwalenie i wydrukowanie w zwykłym toku czynności,
 3. przyjmuje Deklaracje przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia,
 4. przekazuje składającym wolę przystąpienia do programu informację o warunkach ubezpieczenia oraz koncie bankowym MERYDIAN, wysokości koniecznej wpłaty oraz terminach,
 5. realizuje wysyłkę pocztą elektroniczną dokumentów potwierdzających przystąpienie do umowy ubezpieczenia,
 6. przekazuje Ubezpieczycielowi składkę oraz dane Ubezpieczonych, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia.

3. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez MERYDIAN z wykorzystaniem Serwisu internetowego nie obejmuje czynności związanych ze zgłoszeniem lub likwidacją szkody.

 

IV. Sposób przystąpienia do umowy ubezpieczenia i korzystania z funkcji Serwisu internetowego

 1. Przed złożeniem Deklaracji Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami Umowy Ubezpieczenia, w tym szczególnymi warunkami ubezpieczenia, ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz różnicą pomiędzy oferowanymi pakietami.
 2. Złożenie Deklaracji uważane jest za potwierdzenie zapoznania się, zrozumienia oraz zaakceptowania warunków Umowy Ubezpieczenia, w tym w szczególności wybranego wariantu ubezpieczenia.
 3. Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia wymaga wykonania wszystkich wymienionych czynności w podanej niżej kolejności:
  a. rejestracji w Serwisie Internetowym i założenia indywidualnego konta,
  b. złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia w wybranym wariancie ubezpieczenia,
  c. dokonania wpłaty kwoty odpowiadającej wysokości składki w wybranym wariancie ubezpieczenia na konto MERYDIAN.
 4. Po każdej z wymienionych czynności Użytkownik otrzyma, na podany przy rejestracji adres e-mail, automatycznie wygenerowaną przez Serwis internetowy wiadomość, potwierdzającą poprawność wykonanej czynności i wskazówkę dotyczącą dalszego postępowania.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
 6. Potwierdzenie przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia generuje się dopiero po wpłynięciu wpłaty składki we właściwej wysokości na konto Merydian:
  a.    w przypadku płatności poprzez system Przelewy24 następuje to od razu
  b.    płatność dokonana przelewem tradycyjnym uwidoczni się w serwisie następnego dnia roboczego, po jej wpłynięciu na konto Merydian.
  Podanie nr Deklaracji w tytule przelewu skraca czas otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia.
 7. Użytkownik po zalogowaniu się do indywidualnego konta ma możliwość sprawdzenia:
  a. informacji dotyczących warunków Umowy Ubezpieczenia, do której Ubezpieczony przystąpił (data ochrony, wybrany wariant ochrony, składka, Szczególne i Ogólne Warunki Ubezpieczenia) (funkcja Moje dokumenty)
  b. statusu – aktualnego etapu przystępowania do Umowy Ubezpieczenia (widoczny w pasku Konto użytkownika)
  c. podanych danych (funkcja Moje Dane)
 8. Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany podanych danych zarówno w przypadku błędnego ich wpisania jak i ich zmiany (np. zmiana adresu, nazwiska, nr telefonu). Aby dokonać zmiany danych Użytkownik powinien skorzystać z formularza funkcji Moje Dane.
 9. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła do indywidualnego konta, korzystając z funkcji Zmiana hasła. W przypadku gdy Użytkownik nie pamięta hasła, logując się do Serwisu internetowego wybiera funkcję Przypomnij hasło. Na podany przy rejestracji adres email otrzyma wiadomość z linkiem, w który należy kliknąć, aby otrzymać automatycznie wygenerowane nowe hasło. Po zalogowaniu się do systemu można je zmienić (na bardziej przyjazne) korzystając z funkcji Zmiana hasła.
 10. Funkcja Zgłoś szkodę przekierowuje jedynie na stronę www Ubezpieczyciela - Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

 

V. Wystąpienie Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczonemu przysługuje prawo do wystąpienia z umowy ubezpieczenia grupowego w terminie 30 dni od dnia wygenerowania przez Serwis internetowy automatycznego Potwierdzenia przystąpienia do umowy ubezpieczenia. Oświadczenie o wystąpieniu winno być złożone MERYDIAN w formie pisemnej. W wypadku wystąpienia Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego, Ubezpieczyciel pobierze składkę za wykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

 

VI. Informacje o składce i pozostałych kosztach

 1. Wysokość składki należnej z tytułu przystąpienia do umowy zostaje określona na podstawie obowiązującego Programu Ubezpieczeń w dniu wypełniania wniosku i jest zależna od wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Składka za ubezpieczenie ustalana jest w polskich złotych i ma charakter ryczałtowy (niezależny od długości okresu ubezpieczenia). Składka jest wartością brutto, przy czym VAT zwolniony.
 3. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów przystąpienia do umowy ubezpieczenia oraz korzystania z Serwisu internetowego.

 

VII. Warunki techniczne świadczenia usługi

Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8, Fire Fox, Chrome, włączona obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu MERYDIAN nie ponosi odpowiedzialności.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. MERYDIAN zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zawarcia, zarządzania, obsługi i wykonywania umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do ubezpieczenia.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania ich usunięcia.
 4. MERYDIAN przekaże dane osobowe Ubezpieczonych, Ubezpieczycielowi.
 5. O przystąpieniu do Programu Ubezpieczenia, MERYDIAN przekaże informację Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, jest to niezbędne ze względu na zamknięty charakter Programu ubezpieczenia w celu zweryfikowania przez Uniwersytet uprawnień Ubezpieczonego do przystąpienia do Programu.
 6. MERYDIAN zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, niż wymienionym w ust. 4 i 5.
 7. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych określone są w "Polityce prywatności".

 

IX. Zasady odpowiedzialności

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, MERYDIAN ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. MERYDIAN powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu internetowego przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. MERYDIAN nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy Serwisu internetowego przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 4. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn, MERYDIAN ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu internetowego na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 5. MERYDIAN nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 6. MERYDIAN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wniosków wyciągniętych oraz podjętych decyzji na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie nie oznaczonych jako Umowa Ubezpieczenia, Szczególne lub Ogólne Warunki Ubezpieczenia – mają one charakter uproszczony, reklamowy, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jedynym i wiążącym źródłem wiedzy na temat warunków ubezpieczenia jest umowa ubezpieczenia (polisa) oraz Szczególne Warunki Ubezpieczenia i Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
 7. Za datę przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia uważa się datę wpływu kwoty odpowiadającej wysokości składki za wybrany wariant ochrony na konto MERYDIAN. MERYDIAN nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji przelewu przez bank.

 

X. Prawo własności intelektualnej

 1. MERYDIAN informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub znaki towarowe należą do MERYDIAN lub MERYDIAN posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać prawa własności intelektualnej.
 3. Użytkownik nie może wykorzystać żadnych prezentowanych w Serwisie internetowym treści w celu innym niż do własnego osobistego użytku. Korzystanie i rozporządzanie tymi treściami w sposób inny niż określony powyżej wymaga uprzedniej pisemnej zgody MERYDIAN.

 

XI. Informacje o trybie reklamacyjnym

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. W razie stwierdzonej niezgodności pomiędzy danymi podanymi przy rejestracji lub składaniu Deklaracji, a danymi w wygenerowanym potwierdzeniu wykonania kolejnych czynności, braku otrzymania potwierdzenia przystąpienia do umowy ubezpieczenia pomimo wpłaty składki lub braku innego automatycznie generowanego maila w czasie składania zgłoszenia, reklamacje należy zgłaszać do MERYDIAN poprzez Serwis internetowy, faxem lub mailem.
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej następujące dane:
  a. oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres mailowy, telefon Użytkownika),
  b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bezzwłocznie. Jeśli reklamacja nie może być rozpoznana w terminie do 7 dni, MERYDIAN powiadamia składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 3 nie podlegają rozpatrzeniu.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika.
 6. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze polubownej.
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, będzie on podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MERYDIAN.
 8. MERYDIAN informuje, iż w odniesieniu do umowy ubezpieczenia, która nie jest przedmiotem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

a.Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub poszkodowanemu przysługuje prawo składania skarg i zażaleń dotyczących realizacji świadczeń z umowy ubezpieczenia do Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Skargi i zażalenia złożone w formie pisemnej będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty otrzymania ich przez Ubezpieczyciela.

b.Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w pkt.a., Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, poszkodowanemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego.


XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez MERYDIAN w dniu 26 września 2018r. i zmodyfikowany do aktualnego brzmienia 15 września 2023r. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu internetowego.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.344 z późn. zmianami), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.656 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.

; ;