Okres ubezpieczenia:

 • rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024 roku - dla Ubezpieczonych, którzy do 15 listopada 2023 roku złożyli deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia (wraz z opłaceniem należnej składki ubezpieczeniowej),
 • rozpoczyna się od daty wpływu składki i trwa do 30 września 2024 roku – dla Ubezpieczonych, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia (wraz z opłaceniem należnej składki ubezpieczeniowej) po 15 listopada 2023 roku.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności medycznych

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu czynności medycznych.

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód wynikłych ze zdarzeń (rozumianych jako działanie lub zaniechanie) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym (przed upływem przedawnienia roszczeń).

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

 1. szkody wynikłe z udzielania pierwszej pomocy;
 2. szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa;
 3. szkody wyrządzone osobom bliskim przy wykonywaniu czynności medycznych niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej;
 4. szkody w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między innymi organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie;
 5. szkody wyrządzone podczas odbywania praktyk;
 6. szkody w mieniu szpitala/przychodni wyrządzone przez studenta, o ile będą one następstwem czynności medycznych;
 7. szkody wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych;
 8. zadośćuczynienia, do których zobowiązany będzie Ubezpieczony w następstwie naruszenia praw pacjenta (rozumianych zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 9. szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, chyba, że powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

 

Franszyzy i udziały własne – brak.

 

Zakres terytorialny – Cały Świat

 

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100 000 zł.

 

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej w życiu prywatnym

 

Ochrona prawna zapewnia pokrycie niezbędnych i celowych kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego, które Ubezpieczony poniósł lub zobowiązany jest do poniesienia.

Ochrona prawna w życiu prywatnym obejmuje sprawy związane z życiem prywatnym Ubezpieczonego (tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zarobkową), w tym w zakresie prawa konsumenckiego oraz spory prawne Ubezpieczonego dotyczące posiadania, użytkowania pojazdu lub ruchu drogowego pojazdu.

Koszty, o których mowa powyżej obejmują:

 • koszty procesu sądowego przed sądami powszechnymi, w tym:
 1. wynagrodzenie pełnomocnika Ubezpieczonego,
 2. koszty sądowe I i II instancji,
 3. koszty prawomocnie zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej (w tym również koszty oskarżyciela posiłkowego),
 4. koszty tłumaczenia przysięgłego,
 5. wynagrodzenie biegłego,
 6. koszty stawiennictwa świadków,
 7. koszty stawiennictwa Ubezpieczonego na rozprawie, jeśli stawiennictwo było obowiązkowe,
 8. koszty postępowania polubownego.

 

Franszyzy i udziały własne – brak.

 

Zakres terytorialny – ubezpieczenie pokrywa koszty sporów prowadzonych w Polsce na podstawie polskiego prawa.

 

Suma ubezpieczenia:

 1. Suma ubezpieczenia kosztów obrony interesów prawnych w sprawach dotyczących posiadania, użytkowania pojazdu lub ruchu drogowego pojazdu wynosi 5 000 zł.
 2. Suma ubezpieczenia kosztów obrony interesów prawnych w pozostałych sprawach związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego wynosi 5 000 zł.
 3. Sumy ubezpieczenia wskazane w pkt 1 i pkt 2 stanowią podlimity sumy gwarancyjnej Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności medycznych przez osoby fizyczne.

 

Warunki ubezpieczenia:

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia zatwierdzone Uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nr 40/19 z dnia 11 czerwca 2019 r.,
 • Klauzula – Ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem czynności medycznych przez osoby fizyczne,
 • Klauzula – Ochrona prawna w życiu prywatnym.

 

Załączniki:

; ;