Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roku.

Początek odpowiedzialności:

od 01.10.2018 do 30.09.2019 dla ubezpieczonych, którzy opłacili składkę do 15.11.2018r.

lub od daty płatności składki do 30.09.2019r. dla ubezpieczonych, którzy opłacili składkę po 15.11.2018r.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A., na terytorium całego świata.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania nauki lub, podczas drogi do/z uczelni oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również uprawianie sportów wyczynowych (w ramach klubów sportowych) i rekreacyjnych oraz uprawianie amatorskich sportów zimowych z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka zgodnych z definicją OWU.

 

Suma ubezpieczenia NNW: 40 000 zł

Wysokość świadczenia

PAKIET NNW ( RODZAJE ŚWIADCZEŃ)

100% SU NNW

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, sepsy, udaru mózgu, obrażeń ciała, których zaistnienie zostało spowodowane atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie) - jeżeli wystąpiła w okresie 2 lat od daty zdarzenia;

od 1% - do 100%

Trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku;

1% SU NNW

Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku;

do 30% SU NNW

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

do 30% SU NNW

Zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów;

do 20% SU NNW (podlimit na 1 ząb 200 zł za ząb)

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów);

3.000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu Ubezpieczonego w wieku do 26 lat;

1.000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowane wrodzoną wadą serca lub nowotworem złośliwym, pod warunkiem że pierwsze objawy poważnego zachorowania (wada serca, nowotwór złośliwy) wystąpiły w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A. oraz że poważne zachorowanie zostało zdiagnozowane w tym okresie;

75 zł/dzień

Dzienne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Świadczenie przysługuje przy pobycie dłuższym niż 72h. Świadczenie płatne za każdy dzień pobytu od pierwszego dnia, nie dłużej jednak niż za okres 90 dni;

zgodnie z OWU

Usługi assistance. Klauzula 11

 

Zakres terytorialny: Cały Świat (z wyłączeniem assistance, gdzie zakres terytorialny to RP)

 

Warunki ubezpieczenia:

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA, zatwierdzone uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A nr 171/15 z dnia 22 grudnia 2015r.

2. Szczególne warunki ubezpieczenia

Załączniki:

;