Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roku.

Początek odpowiedzialności:

od 01.10.2018 do 30.09.2019 dla ubezpieczonych, którzy opłacili składkę do 15.11.2018r.

lub od daty płatności składki do 30.09.2019r. dla ubezpieczonych, którzy opłacili składkę po 15.11.2018r.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej medyczne

Ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem czynności medycznych przez osoby fizyczne włącza do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody:

  1. szkody wynikłe z udzielania pierwszej pomocy;
  2. szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa;
  3. szkody wyrządzone osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej;
  4. szkody w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między innymi organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie;
  5. szkody wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich;
  6. szkody w mieniu szpitala/przychodni wyrządzone przez studenta, o ile będą one następstwem czynności medycznych;
  7. szkody wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych;
  8. zadośćuczynienia, do których zobowiązany będzie Ubezpieczony w następstwie naruszenia praw pacjenta (rozumianych zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  9. szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, chyba, że powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

 

Trigger - act committed:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód wynikłych ze zdarzeń (rozumianych jako działanie lub zaniechanie) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym (przed upływem przedawnienia roszczeń)

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Przedmiot ubezpieczenia:

Ochrona prawna zapewnia pokrycie niezbędnych i celowych kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego, które Ubezpieczony poniósł lub zobowiązany jest do poniesienia.

Ochrona prawna obejmuje sprawy związane z życiem prywatnym Ubezpieczonego (tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą, społeczną lub zarobkową) w zakresie prawa konsumenckiego oraz spory prawne Ubezpieczonego dotyczące posiadania, użytkowania Pojazdu lub ruchu drogowego Pojazdu.

 

Suma ubezpieczenia (łączna dla obu ubezpieczeń) 100 000 zł

Podlimity:

50 000 zł dla ochrony prawnej, w tym 5 000 zł dla ochrony prawnej w życiu prywatnym.

 

Zakres terytorialny dla OC: Europa i kraje śródziemnomorskie

Zakres terytorialny dla OP: RP

 

Warunki ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia zatwierdzone Uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 170/15 z dnia 22 grudnia 2015 r wraz z Klauzulą oc medyczne oraz klauzulą ochrona prawna w życiu prywatnym

Załączniki:

;